Już od początku października bieżącego roku w życie wejdzie reforma systemu emerytalnego w Polsce, wraz z którą między innymi cofa się zmianę zakładającą pracę do osiągnięcia wieku 67 lat. Jednak wśród przyszłych emerytów reforma rodzi wiele pytań i wątpliwości. Co więc tak naprawdę oznaczają dla nich te zmiany?

Powrót do poprzednich ustaleń?

            Jedną z najszerzej omawianych  i komentowanych zmian jest powrót do wieku emerytalnego sprzed poprzedniej reformy, czyli takiego który obowiązywał w 2013 roku. Dla kobiet będzie on ponownie wynosił 60 lat, zaś dla mężczyzn 65 lat. Kto będzie mógł uzyskać wcześniejsze świadczenie? Nowelizacja mówi, że będą to osoby, które 60 (kobiety) i 65 (mężczyźni) lat ukończą po 1 października 2017 roku. Co jednak z osobami, które w wymagany wiek weszły wcześniej? Dla nich również ustawodawca przewiduje przyznanie świadczenia na podstawie złożonego wniosku, jednak bez wyrównania za okres po przekroczeniu wymaganego wieku, a przed 1 października bieżącego roku. Ustawa zakłada również możliwość wcześniejszego skorzystania ze świadczeń emerytalnych dla nauczycieli, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku. Dodatkowo kobiety, które mają niższy staż pracy także mogą uzyskać minimalną stawkę emerytalną. Zyskają też panie gromadzące swoje oszczędności w OFE. Te z nich, które nabędą lub też już nabyły prawo do emerytury na podstawie II filaru nie stracą do niego prawa aż do czasu, gdy ukończą odpowiedni wiek. Moment ten będzie się wiązał z wpłatą pozostałych na subkoncie środków na I filar i ponownym obliczeniem świadczenia.

Renciści również skorzystają

            Zmiany czekające emerytów będą miały także wpływ na rencistów, którzy z powodów zdrowotnych nie są zdolni do pracy. Jeżeli ich świadczenia rentowe przyznane są na czas krótszy niż ten wymagany do osiągnięcia wyższego wieku emerytalnego to będą oni automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych uprawnieni do emerytury w wieku lat 60 lub 65 – zwłaszcza, że jeżeli w wiek ten wejdą przed 1 października, uzyskają emeryturę już w dniu swoich urodzin. Jeśli jednak mowa o rencistach, którzy uprawnieni są do otrzymywania świadczenia tylko do uzyskania emerytury lub też na stałe, to ci świadczeniobiorcy zatrzymają prawo do pobierania renty aż do momentu, gdy osiągną wyższy wiek emerytalny. Wiązało się to będzie z automatycznym przeniesieniem na emeryturę. Możliwe jest również wcześniejsze przejście na emeryturę, po ukończeniu 60 i 65 lat, jednak by tak się stało należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dorabianie na emeryturze będzie możliwe

Ci, którzy chcą być aktywni zawodowo na emeryturze również będą mieli taką szansę, bez ryzyka utraty świadczenia oraz bez żadnych ograniczeń dotyczących uzyskiwanych przychodów. Jest jednak jeden warunek. Przyszły emeryt nie może nadal pracować u pracodawcy, z którym wiązał go stosunek pracy przed nabyciem prawa do świadczenia emerytalnego. Co ciekawe – świadczeniobiorca ma pełne prawo zatrudnić się ponownie u tego samego pracodawcy nie tracąc przy tym prawa do świadczenia.